Fundatia Copii in Dificultate

Fundatia Copii in Dificultate

Şansă pentru fiecare suflet - program ce oferă copiilor o altă deschidere spre educaţie prin oportunitatea de a participa la activităţi extracurriculare.

Status: Inchis

Oferă o şansă pentru fiecare suflet!

[ Show more ]

0 RON

Sumă:

0

Galantomi:

0

Donații:

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

 

Cu acestă iniţiativă dorim să ne aplecăm asupra nevoilor copiilor preşcolari şi şcolari din cauza unui fenomen des întâlnit, acela al inegalităţii şcolare şi educaţionale.

Aceştia , în mare parte, provin din medii vulnerabile,din familii cu multe greutăţi şi lipsuri materiale, cu un nivel scăzut al educaţiei parentale, la toate acestea adăugându-se şi inexistenţa stimulilor culturali care ar putea susţine dezvoltarea cognitivă a copilului.

Astfel, în acest context, startul şcolar nu este deloc unul corect, cu şanse egale pentru fiecare copil, deoarece şcoala aplică în general acelaşi instrument de măsură în procesul instructiv-educativ, neluând în calcul inegalităţile care au delimitat elevii în categorii, de altfel ,total independent de voinţa lor , ci doar prin ”neşansa ”de a se fi născut într-o familie aflată în dificultate.

Beneficiarii proiectului sunt 100 de copii proveniţi din familii defavorizate din punct de vedere socio-economic, dintr-o comunitate-Oeşti Rudarie- alcătuită preponderent din rudari, care vor beneficia de un număr de 60 ateliere de lucru ce implică activităţi extraşcolare - (Povestea obiectului de acasă; Ateliere interactive de dezvoltare personală: Povestea locului în care trăiesc; Teatrul de păpuși; Pe urmele jocurilor copilăriei în satul românesc; Caietele atelierului.)

Prin aceste activităţi extraşcolare ne dorim să venim în sprijinul educaţiei formale, să cultivăm un mod de viaţă civilizat, să stimulăm comportamentul creativ în diverse domenii prin identificarea aptitudinilor şi stimularea talentelor, să dezvoltăm interesul pentru activităţile socio-culturale şi să facilităm integrarea în mediul şcolar.

 

Prin donarea sumei de 225 lei se acoperă costul unui atelier de lucru.

 

 

 

 

 

 

Chance for every soul

- a programme that gives to children a different educational way through the opportunity of participating in extracurricular activities.

Regarding this initiative, we would like to focus on pupils and kindergartners needs, as well, because of a widespread phenomenon which is represented by school and educational inequality. Most of them come from vulnerable environments like being part of a poor family, with a low level of parental education and to all this is added the lack of cultural events and places in their area which could stimulate the child's cognitive development.

Thus, in this context, the school start is not a fair one, with equal chances for each child, because the school generally applies the same measuring instrument in the educational process, not taking into account the inequalities that have delimited the students in categories, otherwise, totally independent of their will, but only by the "lack of chance" of being born into a family in difficulty. The beneficiaries of the project are 100 children from socioeconomically disadvantaged families who comes from a community-called ”Oești Rudărie”- consisting mainly of ”rudari”(they are a kind of gypsy), who will benefit from a number of 60 workshops involving extracurricular activities (The story of the home object; Interactive personal development workshops: The story of the place where they live; The puppet theater; Following the childhood games in the Romanian village; Workshop s notebooks.) Through these extracurricular activities we want to come to the support of the formal education, to cultivate an appropriate lifestyle, to stimulate the creative ways of thinking in different fields by identifying the aptitudes and stimulating the talents, to develop the interest for the sociocultural activities and to facilitate the integration in the school environment.


By donating the amount of 39.9 £ the cost of a workshop is covered.